Визначено порядок організації дистанційних загальних зборів акціонерів

НКЦПФР рішенням від 06.03.2023 № 236 (вже чинне) затвердила Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України.

Такі збори можуть проводити у випадках, передбачених статутом акціонерного товариства, та у інших випадках, передбачених законодавством.

Загальні збори проводять за рахунок коштів акціонерного товариства.

У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим товариством.

Порядок взаємодії акціонера з депозитарною установою, з якою акціонером укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції товариства, щодо забезпечення участі такого акціонера в загальних зборах, регулюється цим Порядком та відповідним договором між таким акціонером та такою депозитарною установою.