Змінено порядок складення акту перевірки дотримання принципу “витягнутої руки”

Наказом Мінфіну від 24.12.2020 № 806 (набуває чинності з дня офіційного опублікування) викладено у новій редакції форму Акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки” та оновлено вимоги до складення такої форми.

Якщо за результатами перевірки виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, що відповідають принципу “витягнутої руки”, що призвело до неправильного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку, складається акт перевірки, у разі відсутності таких порушень –  складається довідка.

Акт (довідка) про результати перевірки протягом 2 робочих днів з дати його (її) складення (реєстрації) вручається посадовим особам платника податків або його представникам під розписку.

В акті (довідці) про результати перевірки усі вартісні показники відображаються у національній валюті України. У разі використання для розрахунку оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження сум податків показників, виражених в іноземній валюті, в акті (довідці) одночасно відображається їх еквівалент у національній валюті.

Невід’ємною частиною акта (довідки) про результати перевірки є додатки (залежно від результатів перевірки):

  • узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні перевірки;
  • інформація про фінансово-господарську діяльність платника податків, яка стосується контрольованих операцій, щодо яких проведена перевірка;
  • схематичне зображення контрольованої(их) операції(ій) (з зазначенням усіх документально підтверджених складових руху предмету контрольованих операцій та здійснених розрахунків від постачальника до кінцевого отримувача);
  • матеріали, що підтверджують факти відхилення умов контрольованої операції від умов, що відповідають принципу “витягнутої руки”;
  • відомості та/або таблиці, у яких систематизовано та згруповано інформацію, яка винесена з інших частин акта (довідки) про результати перевірки;
  • протоколи (копії протоколів) опитування посадових або уповноважених осіб платника податків (за наявності);
  • інші матеріали, що мають значення для прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки та вжиття відповідних заходів;
  • пояснення, зауваження або заперечення посадових осіб платника податків чи його представників щодо виявлених порушень або з інших питань, що виникли під час перевірки.