Роль адміністративних судів у розвитку громадянського суспільства та правової культури в сьогоденні

Кузьмишин Віталій

голова Сьомого апеляційного адміністративного суду, заслужений юрист України, к.ю.н.

Роль адміністративних судів у розвитку громадянського суспільства та правової культури в сьогоденні

 Дотримання прав і свобод людини і громадянина є пріоритетом для будь-якої демократичної держави. Права людини, гарантовані Конституцією України, повинні бути реалізовані, а їхній захист є важливою гарантією реалізації конституційного принципу відповідальності держави за свою діяльність перед людиною. Цей принцип на практиці реалізовується завдяки ефективному функціонуванню адміністративних судів. Тому адміністративна юстиція – один із найважливіших інститутів правової держави.

 

Суть захисту прав громадян у адміністративному процесі

Адміністративно-правовий захист прав особи служить надійною гарантією швидкого, ефективного та об’єктивного перетворення загального поняття захист прав людини із риторики в реальність.

Завдяки  діяльності адміністративних судів громадяни впевнені у тому, що їхні права та інтереси обов’язково будуть захищені. Але перш ніж успішно запрацювати в системі судів загальної юрисдикції, адміністративна юстиція пройшла тривалий шлях, який розпочався ще задовго до отримання першої справи у провадження.

Процес інтеграції України в європейський правовий простір передбачав, серед іншого, повномасштабне реформування правової і судової систем на основі принципів та стандартів, що сформувалися на загальноєвропейському рівні. Процес реформування продовжується й досі, що дозволяє нашій державі переймати найкращий світовий досвід ефективного та якісного правосуддя.

Завдяки становленню інституту адміністративної юстиції Україна є демократичною державою, адже саме за допомогою адміністративної юстиції в Україні може здійснюватися ефективний контроль за забезпеченням прав і свобод людини в нашій країні. Якщо влада не боїться свого народу – вона створює адміністративні суди, які допомагають громадянам її контролювати.

Основним завданням адміністративних судів є захист і поновлення прав і свобод особи від порушень з боку влади. Адміністративному праву належить важлива роль у захисті особи від неправомірних і недоцільних дій суб’єктів влади та органів місцевого самоврядування, адже у взаємовідносинах з цими суб’єктами найбільш конкретно проявляється адміністративно-правовий статус громадян.

Адміністративне судочинство здійснює незалежний та ефективний контроль за державною владою, воно становить собою, як влучно зазначав відомий фахівець у галузі державного права Густав Радбрух, «наріжний камінь у зводі правової держави». Адміністративні суди своїми рішеннями, правовими позиціями мають великий вплив на формування громадянського суспільства та є гарантом того, щоб контроль за державною владою здійснювався якнайефективніше.

Баготорічний досвід адміністративного судочинства свідчить про те, що  адміністративні суди в Україні готові бути надійним та ефективним механізмом захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина.

 

Виконання рішень суду – гарантія захисту прав

Водночас ефективність правосуддя та довіра до судової влади базується не лише на прийнятті судами законних та мотивованих рішень, але й на ефективній системі їхнього виконання. Однак сьогодні існує проблема демонстрування державними органами неповаги до судових рішень: рівень невиконання судових рішень в адміністративних справах зростає. Понад 80% скарг від українських громадян до ЄСПЛ – це саме скарги на невиконання судових рішень.

Законом України № 1401-VIII від 02.06.2016 Конституція України була доповнена статтею 129-1, положення якої визначають, що контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. У свою чергу Кодекс адміністративного судочинства передбачає процесуальні форми контролю за виконанням судового рішення, однак існує проблема, що суб’єкти владних повноважень намагаються перетворити процес виконання судових рішень на повторне встановлення обставин справи та оцінку доказів, вимоги державного виконавця дуже часто ігноруються, а відповідні штрафи не сприяють виконанню судових рішень. При цьому державний виконавець не має прямих повноважень, щоб вчинити ту чи іншу дію, замість відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.

Тому наявна процедура виконання судового рішення потребує доопрацювання.  Створення дієвого механізму виконання судових рішень з врахуванням європейських практик – це завдання для всіх гілок влади, бо якщо не буде забезпечено дієвих гарантій виконання судових рішень, ухвалених іменем держави, вони перетворяться на юридичну вигадку, яка не гарантує реального захисту порушених прав. Лише тоді, коли судові рішення стануть дієвими, адміністративна юстиція зможе підвищити правову культуру адміністративних органів.

 

Виклики сьогодення та діяльність судів

 Ще одним викликом для судової гілки влади стала військова агресія  та її наслідки. Адміністративні суди продовжують діяти і під час війни, права людини продовжують зберігати своє особливе значення, а Конституція України – виступати гарантом прав і свобод людини у сфері публічних правовідносин.

Завдяки тому, що з моменту свого утворення адміністративні суди завжди працювали на покращення ефективності своєї діяльності, доступності та відкритості в аспекті втілення нових європейських стандартів та технічних новацій, у реаліях сьогодення у нас існує можливість здійснення безпечного судового процесу для його учасників від моменту подання позову до моменту набрання рішенням законної сили без необхідності відвідування приміщення суду.

Генетично доля заклала українцям беззаперечне прагнення до свободи, боротьбу за справедливість та відстоювання своїх прав. Враховуючи це, адміністративна юстиція як система судових органів ґрунтується на принципах, які є проявом нашої історичної спадщини та забезпечує реалізацію: по-перше, фундаментальних цінностей, що охороняються законом, по-друге, законних інтересів особи, права якої порушено. І саме на адміністративні суди покладається обов’язок усіма силами зміцнювати цю основу.

 

Судова влада на шляху до якісних змін

 Існування правової держави можливе лише за умови, якщо судова гілка влади є незалежна та доступна. А на сьогодні у питаннях кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення вона все ще залежна від виконавчої влади.

Відстоювання гарантій незалежності адміністративної юстиції залишається актуальним і надалі. Варто пам’ятати, що Концепція реформи судової системи передбачала, що на певному етапі система адміністративних судів повинна створити окрему вертикаль судів. Відповідність європейським стандартам побудови судової влади, забезпечення стабільності та єдності судової практики в адмінсудочинстві, зміцнення адмін’юстиції та судочинства в цілому можливе лише за умови повної автономії адміністративної юстиції. Тому подальший розвиток державності не може відбуватися поза системним вдосконаленням такого інституту конституційного права, як інститут судової влади.

Сучасні політико-правові реалії нашої держави разом із потребою збереження вже наявних механізмів забезпечення ефективного здійснення правосуддя потребують і змін, однак відповідні зміни мають бути продуманими і враховувати всі ризики та можливості.

Отримання статусу кандидата на членство в ЄС поставило нашу державу на поріг великих реформ, тому задля впевнених кроків до повноцінного членства України в ЄС, акумулюючи найкращі європейські практики та власні напрацювання, маємо спільними зусиллями будувати демократичну державу. Об’єднані спільними цінностями, ми знаходимося на шляху до незалежності та гідного майбутнього нашої України.