Beyond Paper: цифровізація у сучасному договірному регулюванні приватно-правових відносин

7 хв читати

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся вебінар на тему: «Beyond Paper: Digital Solutions for Modern Contractual Relationships» – Цифровізація у сучасному договірному регулюванні приватно-правових відносин, який провела кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Оксана Кіріяк.

У ході зустрічі було надано наступне визначення досліджуваній проблематиці: Digitalization in contractual relationships refers to the process of incorporating digital technologies and tools into various stages of the contract lifecycle, from creation and negotiation to execution and risk mitigation – Цифровізація в договірних відносинах стосується процесу включення цифрових технологій та інструментів на різні етапи життєвого циклу контракту, від створення та переговорів до виконання та зменшення ризиків.

Обговорюючи важливість діджиталізації у сучасних договірних відносинах, важливо виділити кілька ключових моментів:

 • (1) Ефективність і продуктивність (Efficiency and Productivity);
 • (2) Доступність і зручність (Accessibility and Convenience);
 • (3) Прозорість і підзвітність (Transparency and Accountability);
 • (4) Економія коштів (CostSavings);
 • (5) Відповідність та управління ризиками (ComplianceandRiskManagement);
 • (6) Статистика та аналітика даних (Data Insights and Analytics).

Також було розкрито зміст основних термінів та дефініцій, що найбільш повно відповідають тематиці діджиталізації:

 • – Contracts: The central focus of digitalization in contractual regulations, encompassing agreements between parties that are managed digitally (Контракти: центральний фокус цифровізації в договірних нормах, що охоплює угоди між сторонами, які керуються цифровим способом);
 • – Platforms: Refers to digital platforms or software solutions designed for managing contracts and facilitating collaboration among stakeholders (Платформи: стосується цифрових платформ або програмних рішень, призначених для керування контрактами та сприяння співпраці між зацікавленими сторонами);
 • – Data: The information contained within digital contracts, including terms, conditions, and transactional details, which are stored and managed electronically (Дані: інформація, що міститься в цифрових контрактах, включаючи положення, умови та деталі транзакцій, які зберігаються та керуються в електронному вигляді);
 • – Automation: The use of technology to automate repetitive tasks and streamline contract processes, enhancing efficiency and reducing manual effort (Автоматизація: використання технології для автоматизації повторюваних завдань і оптимізації контрактних процесів, підвищення ефективності та зменшення ручних зусиль);
 • – ElectronicSignatures: Digital signatures used to authenticate and approve contracts electronically, ensuring legal validity and authenticity (Електронні підписи: цифрові підписи, які використовуються для автентифікації та затвердження контрактів в електронному вигляді, що забезпечує юридичну силу та автентичність);
 • – Analytics: The analysis of contract data to derive actionable insights, monitor performance, identify trends, and optimize contract management processes (Аналітика: аналіз даних про контракти для отримання корисної інформації, моніторингу ефективності, визначення тенденцій і оптимізації процесів керування контрактами).

Як зазначила лектор, цифровізація в договірних положеннях революціонізує традиційні практики договірної взаємодії, пропонуючи підвищену ефективність, прозорість і відповідність, надаючи можливість всім залученим особам оптимізувати переддоговірні практики та ефективно зменшувати ризики.

Інтеграція цифрових рішень, таких як платформи керування контрактами, електронні підписи та аналітика даних, дозволяє контрагентам адаптуватися до динамічного бізнес-ландшафту, покращувати процес прийняття рішень та запроваджувати інновації в методи контрактної взаємодії.

Використовуючи цифрові технології в договірних правовідносинах, суб’єкти можуть відкрити нові можливості для співпраці, інновацій і зростання, сприяючи зміцненню відносин із зацікавленими сторонами та здобуваючи конкурентну перевагу на сучасному ринку.

Без автора