НБУ у лютому застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінустанов заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

post-img

8 хв читати

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства у лютому 2024 року застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ “КРИСТАЛБАНК” – штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог підпункту “б” пункту 11 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про ПВК/ФТ). Порушення полягає в неподанні банком на запити спеціально уповноваженому органу достовірної та в повному обсязі іншої, не зазначеної в підпункті “а” пункту 11 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, додаткової інформації;

ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК” – штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі – Закон про валюту), пункту 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13* (далі – Положення № 13), пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2* (далі – Положення № 2), пунктів 3, 6 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8* (далі – Положення № 8). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, неврахуванні під час здійснення валютного нагляду вимог Положення № 8, а саме банком під час проведення за дорученням клієнта валютних операцій не вжито адекватних та достатніх заходів для всебічного аналізу та перевірки інформації / документів про валютні операції клієнта;

АТ “КОМІНБАНК” – письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 розділу IV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90). Порушення полягає в неналежному виконанні обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;

АТ “УКРПОШТА”:

1) штраф у розмірі 17 387 053,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене полягає у:

 • неналежному виконанні установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати правила фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
 • незабезпеченні установою запровадження системи автоматизації установи (налаштування та автоматизація), що має забезпечувати, зокрема: замороження активів, пов’язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням; постійний моніторинг фінансових операцій клієнтів з метою оперативного виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, що є порушенням вимог пункту 16 розділу ІІ Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107);
 • неналежному виконанні установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів, що є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
 • неналежному застосуванні ризик-орієнтованого підходу, що полягає в неналежному виконанні обов’язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних діяльності установи, оцінку/переоцінку ризиків клієнтів, що є порушенням частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ, невжитті на постійній основі заходів щодо виявлення критеріїв ризику, притаманних діловим відносинам з клієнтом, що є порушенням пункту 60 розділу IV Положення № 107;
 • неналежному виконанні установою обов’язку перевірити на підставі офіційних документів наявність у представника клієнта відповідних повноважень, а також здійснити ідентифікацію та верифікацію такої особи, що є порушенням вимог частини дев’ятнадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ*;
 • незабезпеченні виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу до початку, у процесі, після їх проведення, що є порушенням установою вимог пунктів 6, 7 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, та як наслідок неповідомлення спеціально уповноваженого органу про порогові фінансові операції, що відповідають ознаці, визначеній абзацом п’ятим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ, що є порушенням вимог пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
 • ненаданні інформації, наданні установою інформації не в повному обсязі на запити інспекційної групи, яка необхідна Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, що є порушенням вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 26 розділу ІІ Положення № 90;
 • незабезпеченні належного аналізу фінансових операцій клієнтів (їх сукупності), що містять індикатори підозрілості фінансових операцій, з метою виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності), що є порушенням вимог пункту 6 додатка 14 до Положення № 107;

2) письмове застереження за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 7 розділу І Положення № 13 у частині порушення порядку здійснення валютного нагляду, встановленого Національним банком, що полягає у невизначенні у внутрішніх документах (процедурах, програмах, положеннях, процесах) порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;

ТОВ “ФК “ТАЙГЕР ІНВЕСТ”:

1) штраф у розмірі 2 532 666,55 грн за порушення вимог:

 • пункту 33 розділу IV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (далі – Положення № 1), у частині порушення заборони відмовляти клієнту в здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, справжність яких підтверджена з використанням відповідного обладнання;
 • підпунктів 1, 2 пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (далі – Постанова № 165) у частині невиконання установою обов’язку забезпечити обладнання приміщень окремих структурних підрозділів, у яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів (далі – система технологічного відеоконтролю), яка забезпечує:
  • роздільну здатність камери для відеонагляду з чіткою відеофіксацією процесу обслуговування клієнта, включаючи процес приймання-передавання готівки та видачі квитанції реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) під час здійснення ним операції з купівлі/продажу іноземної валюти;
  • технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки структурного підрозділу установи доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
  • обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника структурного підрозділу, зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень структурного підрозділу установи строком не менше ніж 14 діб;

2) штраф у розмірі 17 000,00 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пункту 6 розділу II Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140* (далі – Правила № 140), що полягає в допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції;

ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА” – штраф у розмірі 1 428 327,20 грн за порушення вимог:

 • пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу;
 • пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120* (далі – Правила № 120), та пункту 6 розділу ІІ Правил № 140 у частині подання звітності з питань ПВК/ФТ із порушенням порядку формування показників статистичної звітності;

ТОВ “МФК “АВЕРС” – штраф у розмірі 1 400 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 33 розділу IV Положення № 1 у частині порушення заборони відмовляти клієнту в здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, справжність яких підтверджена з використанням відповідного обладнання;
 • підпунктів 1, 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання установою обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує:
 • обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника структурного/відокремленого підрозділу установи, який здійснює операції із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного/відокремленого підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень структурного/відокремленого підрозділу строком не менше ніж 14 діб;
 • технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки структурного підрозділу установи доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;

ТОВ “ПРЕМІУМ ФІНАНС” – штраф у розмірі 1 000 000,00 грн за порушення вимог пункту 33 розділу IV Положення № 1 у частині порушення заборони відмовляти клієнту в здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, справжність яких підтверджена з використанням відповідного обладнання;

ПрАТ “УФГ” – штраф у розмірі 600 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпунктів 9, 10 пункту 31 розділу IV Положення № 1 у частині відсутності в окремому структурному підрозділі установи в доступному для огляду клієнтами місці:
 • контактної інформації установи [із зазначенням місцезнаходження, номера телефону або телефону “гарячої лінії” (за наявності), адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку установи (за наявності)] для направлення (подання) звернень клієнтів до установи;
 • контактної інформації Національного банку (із зазначенням місцезнаходження, номера телефону універсальної “гарячої лінії”, адреси електронної пошти, посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку) для направлення (подання) звернень клієнтів установи до Національного банку;
 • абзацу першого пункту 15, пункту 21 розділу ІІІ Положення № 2, пункту 18, підпункту 1 пункту 23 розділу ІV Положення № 1 у частині порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягало у здійсненні окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінної операції без застосування РРО/програмного РРО та невідображення у реєстрі купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти валютно-обмінної операції;
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання установою обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, що має забезпечити наявність у відеоматеріалах інформації про час;

ТДВ “СК “ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ” – штраф у розмірі 595 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 у частині неналежного виконання установою обов’язку в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
 • пункту 10 додатка 9 до Положення № 107 у частині недотримання установою вимог щодо змісту договорів, укладених з агентами;
 • пункту 2 частини тринадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ* у частині нездійснення установою стосовно клієнтів, кінцевим бенефіціарним власником яких є політично значуща особа, заходу щодо отримання дозволу керівника установи для встановлення ділових відносин;

ТОВ “ФК ПАРТНЕР”, ТОВ “ФК “АКСІОМА” – штрафи у розмірі 500 000,00 грн кожній установі за порушення вимог пункту 33 розділу IV Положення № 1 у частині порушення заборони відмовляти клієнту в здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, справжність яких підтверджена з використанням відповідного обладнання;

ТОВ “ФК “ЦЕНТРОФІНАНС” – штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання установою обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки структурного підрозділу установи доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;

ТОВ “ФІНАНСОВА УСТАНОВА ГГЛА” – штраф у розмірі 300 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання установою обов’язку забезпечити обладнання приміщень окремих структурних підрозділів, у яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки структурних підрозділів установи доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу та забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про час;
 • пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 у частині здійснення валютно-обмінної операції з продажу готівкової іноземної валюти без надання розрахункового документа РРО клієнту – фізичній особі одночасно з прийняттям/видачею коштів не пізніше завершення операції (за відсутності факту прийняття/видачі готівкових коштів у національній/іноземній валюті від клієнта – фізичної особи та видачі йому розрахункового документа РРО не пізніше завершення операції);

ТОВ “ФК МАГНАТ” – штраф у розмірі 50 000,00 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання установою обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, що має забезпечити наявність у відеоматеріалах інформації про час;

ТОВ “ФК “ПРОФІНЕФ” – штраф у розмірі 17 000,00 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пункту 6 розділу II Правил № 140, що полягає у допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції.

* У редакції, чинній на дату вчинення порушення.

author-img

Femida.ua

редакція Femida.ua