Стандарти GRI є найкращою світовою практикою публічного звітування про низку економічних, екологічних та соціальних впливів, яка застосовується кількома тисячами організацій у понад 90 країнах

post-img

6 хв читати

Стандарти GRI та український бізнес

В епоху стрімкого розвитку екологічних, соціальних та управлінських проблем (ESG) країни по всьому світу визнали необхідність впровадження практик сталого розвитку та сприяння прозорому звітуванню про корпоративні впливи. На тлі цих масштабних змін Глобальна ініціатива зі звітності (GRI) стала провідною платформою для організацій, які прагнуть ефективно вимірювати, управляти та інформувати про свою діяльність у сфері сталого розвитку. Оскільки Україна взяла курс на впровадження принципів сталого розвитку та відповідального ведення бізнесу, інтеграція стандартів GRI в українське законодавство є важливим кроком на шляху до досягнення цих амбітних цілей.

У міру того, як світ усвідомлює наслідки зміни клімату, соціальної нерівності та етичних порушень, заклик до корпоративної прозорості та відповідальності стає все більш нагальним. Україна, з її зростаючим економічним потенціалом та бізнес-ландшафтом, що швидко трансформується, має чудову нагоду зробити стрибок до більш сталого майбутнього. Прийнявши стандарти GRI, наша держава може продемонструвати свою прихильність до узгодження бізнес-інтересів із суспільним та екологічним благополуччям, залучення відповідальних інвестицій та зміцнення своєї глобальної конкурентоспроможності.

Цією статтею, ми прагнемо зробити свій внесок у дискусію про управління сталим розвитком, правову гармонізацію та колективні зусилля, необхідні для досягнення Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Стандарти GRI є найкращою світовою практикою публічного звітування про низку економічних, екологічних та соціальних впливів, яка застосовується кількома тисячами організацій у понад 90 країнах. Згідно зі статистикою, що ведеться авторами стандарту GRI, 82% найбільших підприємств світу користуються саме цим стандартом. Звітність за GRI, надає інформацію про позитивний або негативний внесок організації у сталий розвиток.

Стандарти GRI дозволяють організації подавати інформацію таким чином, щоб охопити всі її найсуттєвіші впливи на економіку, навколишнє середовище та людей, або зосередитися лише на конкретних темах, таких як зміна клімату чи дитяча праця.

Згідно з підходом GRI, організація звітує про всі свої суттєві теми та пов’язані з ними впливи, а також про те, як вона управляє цими темами. Такий підхід до звітності дає всебічну картину найбільш значущих впливів організації на економіку, навколишнє середовище та людей.

Хто застосовує стандарти GRI та, хто використовує звітну інформацію?

Стандартами GRI може користуватися будь-яка велика чи мала організація, державна чи приватна, з будь-якого сектору чи місцезнаходження. Звітники, зацікавлені сторони та інші користувачі інформації спираються на Стандарти.

Звітники в організаціях використовують Стандарти для того, щоб звітувати про впливи організації у перевірений спосіб, який дає змогу порівнювати показники з іншими організаціями. Стандарти також допомагають зацікавленим сторонам та іншим користувачам інформації зрозуміти, чого можна очікувати від організації у звітності, та використовувати інформацію, опубліковану організаціями, у різні способи.

Структура GRI

Стандарти GRI – це модульна система, що складається з трьох серій стандартів: Універсальні, Галузеві та Тематичні стандарти GRI.

Універсальні стандарти GRI застосовуються до всіх організацій і складаються з наступних частин:

– Основи 2021 (GRI 1) – окреслює мету Стандартів GRI, роз’яснює ключові поняття, та пояснює, як використовувати Стандарти. У ньому перераховані вимоги, яких повинна дотримуватися організація, щоб складати звітність відповідно до Стандартів GRI. Він також визначає принципи, такі як точність, збалансованість і можливість перевірки, що є фундаментальними для якісної звітності.

– Загальні розкриття 2021 (GRI 2) – містить розкриття, що стосуються деталей, пов’язаних зі структурою організації та практиками звітності; діяльністю та працівниками; управлінням; стратегією; політиками; практиками; а також залученням зацікавлених сторін. Вони дають уявлення про профіль і масштаб організації, а також допомагають створити контекст для розуміння впливу організації.

– Суттєві теми 2021 (GRI 3) – пояснює кроки, за допомогою яких організація може визначити теми найбільш значущі для її впливів, тобто суттєві теми, що відображають найбільший вплив конкретного бізнесу на економіку, навколишнє середовище та суспільство.

Галузеві стандарти GRI мають на меті підвищити якість, повноту та послідовність звітності організацій. Стандарти розроблені для 40 секторів, починаючи з тих, що мають найбільший вплив, таких як нафта і газ, сільське господарство, аквакультура та рибальство.

Стандарти перелічують теми, які є суттєвими для більшості організацій у певному секторі, і вказують на відповідні розкриття інформації для звітування за цими темами. За наявності відповідного галузевого стандарту організація зобов’язана використовувати його при складанні звітності за Стандартами GRI.

Кожен галузевий стандарт складається з початкового розділу, який містить огляд характеристик галузі, включаючи види діяльності та ділові відносини, які можуть впливати на неї. В основній частині Стандарту перераховані ймовірні суттєві теми для сектору. Тема за темою, у цьому розділі описані найбільш суттєві впливи, пов’язані з галуззю. Опис кожної – вказує на відповідні розкриття в Стандартах за темами, які організація повинна розкрити у своїй звітності. Галузевий стандарт може також перераховувати додаткові вимоги до розкриття інформації, яких немає в Стандарті за темою. Теми та розкриття визначаються на основі галузевих даних, міжнародних документів та порад галузевих експертів. Отже, вони відображають очікування широкого кола зацікавлених сторін щодо управління впливами в секторі.

Тематичні стандарти GRI містять вимоги до розкриття інформації за темами. Приклади включають стандарти щодо відходів, охорони праці, здоров’я і безпеки та оподаткування. Кожен Стандарт містить загальний огляд теми та розкриття інформації, характерної для цієї теми, а також інформацію про те, як організація управляє пов’язаними з нею впливами. Організація обирає ті Тематичні стандарти, які відповідають визначеним нею суттєвим темам, і використовує їх для складання звітності

Процес звітування

Основою звітності зі сталого розвитку є визначення організацією своїх впливів на економіку, навколишнє середовище та людей, а також визначення їхніх пріоритетів, тобто забезпечення прозорості щодо цих впливів.

GRI 1 є відправною точкою для всіх організацій, які звітують за Стандартами GRI, оскільки в ній викладено ключові концепції та принципи, а також перелічено вимоги до звітності відповідно до Стандартів GRI.

Виявлення та оцінка впливів

Виявлення впливів та оцінка їх значущості є частиною повсякденної діяльності організації, яка варіюється залежно від конкретних обставин. Розуміння контексту діяльності організації є вирішальним фактором у визначенні та оцінці значущості її впливів. GRI 2 допомагає в цьому процесі, детально визначаючи вимоги до розкриття інформації щодо різних аспектів діяльності організації (практики звітності, управління). GRI 3 крок за кроком пояснює, як виявляти та оцінювати впливи, а також їхню значущість.

Визначення суттєвих тем

Після того, як організація оцінила значущість своїх впливів, вона має вирішити, про які з них звітувати. Для цього їй потрібно визначити пріоритетність впливів. Групування впливів за темами (наприклад, “вода та стічні води” або “дитяча праця”) полегшує це завдання, оскільки вказує на те, які теми є найбільш важливими для діяльності організації – її суттєві теми. GRI 3 також містить покрокове пояснення того, як організувати таке групування.

Знову ж таки, галузеві стандарти є частиною процесу визначення суттєвих тем. Організація повинна звірити свій вибір суттєвих тем з темами відповідного галузевого стандарту. Це допоможе організації переконатися, що вона не пропустила жодної теми, яка може бути суттєвою для сектору. Якщо відповідний галузевий стандарт є доступним, то організація зобов’язана використовувати його при складанні звітності відповідно до Стандартів GRI. Використання Галузевих стандартів не замінює визначення суттєвих тем, а є допоміжним засобом. Однак організація все одно повинна враховувати свої конкретні обставини при виборі суттєвих тем.

Застосування в Україні

Застосування GRI є вкрай важливими для України у зв’язку з розвитком корпоративної соціальної відповідальності та еволюцією системи надання звітності. Світовою тенденцією є те, що загальна кількість компаній, які беруть на себе зобов’язання з підготовки нефінансової звітності, щороку зростає.

На сьогодні в Україні лише окремі великі компанії беруть на себе зобов’язання щодо звітування за стандартами GRI, але, безумовно, їх кількість поступово збільшується. Серед компаній, які вже звітують, є зокрема: Нова Пошта, Vodafone Україна, ДТЕК, ПрАТ «Укренерго», ПАТ «Укрнафта», Група Метінвест, Kernel.

Необхідність впровадження звітування за стандартами GRI у нашій державі обумовлена низкою причин:

  1. розвиток нефінансової звітності як інструменту менеджменту провадження бізнесу за сучасними принципами;
  2. зростання інтересу до такої звітності з боку громадськості;
  3. окрім своєї безпосередньої функції – розробки вимог до розкриття інформації, – GRI задає загальносвітові тренди, формуючи нову філософію управління сталим розвитком.

Для українських компаній впровадження звітування за стандартами GRI дозволяє:

  1. проводити компанії внутрішній самоаналіз відповідно до оцінки того, наскільки добре побудовані та функціонують ті чи інші процеси, з метою забезпечення сталого розвитку організації;
  2. зміцнити загальний імідж компанії, побачити, наскільки діяльність компанія є ефективною, та підняти її рейтинг на вищий рівень;
  3. приділити увагу не лише змісту, а й принципам провадження діяльності.

Важливим є поступове впровадження стандартів GRI залежно від можливостей та виходячи з міркувань доцільності для компаній. Це відповідає принципу етапності та підвищить загальний рівень ефективності використання стандартів.

Можна стверджувати, що у всіх нефінансових звітах українських підприємств наскрізною буде нова суттєва тема про війну в Україні, а саме – про її повномасштабну фазу, що розпочалася 24 лютого 2022 року.

Важливо виділити ряд цілей підприємства, які можуть бути досягнуті за допомогою нефінансового звіту та за умови визначення війни в Україні суттєвою темою. Перш за все, це можливість публічно заявити про свою позицію щодо війни та обрати сторону, яку підтримує підприємство. Це важливо для репутаційної складової бізнесу. По-друге, в умовах інформаційної війни потрібно розповсюджувати правдиву інформацію, а звіт за міжнародними стандартами GRI вважається надійним джерелом. По-третє, війна – це справжнє випробування, тому у звіті буде доречним згадати, якщо підприємство виявилося фінансово стійким, управління не зупиняло роботу, не проводило масових звільнень, вчасно виплачувало зарплати, допомогло з евакуацією працівників чи навіть місцевої громади та інше. Також, якщо використовувати нефінансовий звіт як інструмент по роботі зі стейкхолдерами, то можна залучити нових клієнтів, знайти нові ринки збуту чи навіть заручитися фінансовою підтримкою нових інвесторів. Окрім допомоги для власного бізнесу, існує можливість залучити додаткові кошти для підтримки української економіки за допомогою звіту за стандартами GRI.

Вплив війни на компанію може бути цікавим різним групам стейкхолдерів. Бізнесу важливо втримати своїх клієнтів та показати себе як надійну бізнес-одиницю. Репутація та імідж компанії значною мірою залежить від суб’єктивної думки місцевої громади та суспільства в цілому, тому після закінчення війни буде вдалою ідеєю нагадати, що хорошого зробило підприємство для нашої перемоги та захисту населення. Нефінансовий звіт є одним зі способів комунікації з персоналом, тому повинен включати перелік переваг для працівників, щоб запобігти відпливу висококваліфікованих кадрів. Підприємству важливо показати, що управління дерусифікувало перелік постачальників та партнерів. Нефінансовий звіт може містити цілі на наступний період, тому доцільно описати конкретні напрямки, які потребують інвестицій.

Війна у сучасному світі на європейському континенті є чимось аномальним. Тому не дивно, що у європейській практиці відсутні приклади звітування про впливи війни на діяльність підприємства. Проте, такі приклади можна знайти у звітах деяких азербайджанських компаній щодо впливу Другої карабаської війни на їхню діяльність. У звіті зі сталого розвитку за 2019–2020 роки компанія SOCAR (азербайджанська державна нафтова компанія) наводить показник обсягу матеріальної допомоги, наданої дітям працівників, що брали участь та загинули в Карабаській війні.

Компанія ЗАТ «Азербайджанське Каспійське пароплавство» у розділі про громадську діяльність звітує про те, що підтримує сім’ї загиблих у боях за територіальну цілісність і незалежність Азербайджану, а також біженців і внутрішньо переміщених осіб. Компанія наводить показники кількості осіб на утриманні та суми матеріальної допомоги кожній категорії постраждалих. Також у цьому звіті йдеться про те, що «Азербайджанське Каспійське пароплавство» лояльне до ветеранів війни та охоче приймає їх на роботу.

Потрібно звернути увагу на те, що вищенаведені компанії описали свою діяльність лише у розділах про волонтерську та громадську діяльність.

На жаль, війна в Україні значно масштабніша, триваліша та з більшими людськими й технічними втратами, ніж Карабаська війна. Тому вона спричинила набагато більше негативних впливів на українське підприємництво, які потребують детальної аналітики та якісного відображення у нефінансовій звітності. Значно зросли ризики для підприємств, багато з них уже зазнали прямих матеріальних втрат, інші недоотримують значну частину прибутку.

Не зважаючи на страшні події та їх наслідки, які ми зараз переживаємо, ми зобов’язані впроваджувати передовий світовий досвід та практику застосування стандартів сталого розвитку вже сьогодні.

Впроваджуючи стандарти GRI, український бізнес прокладатиме шлях до більш підзвітної, прозорої та соціально відповідальної ділової практики, яка знайде відгук як у внутрішніх зацікавлених сторін, так і у світової спільноти. Тож у той час, як країни світу визнають сталий розвиток невіддільною складовою прогресу, Україна стоїть на порозі трансформації, готова вступити в нову еру сумлінного економічного зростання шляхом інтеграції стандартів GRI у своє правове поле.