Податкова декларація має містити обов’язкові реквізити

Податкова декларація (згідно із п. 48.3 ст. 48 ПКУ) повинна містити такі обов’язкові реквізити:

► тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);

► звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;

► звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

► повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;

► код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;

► реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

► місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

► найменування контролюючого органу, до якого подається звітність;

► дата подання звіту (або дата заповнення – залежно від форми);

► інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною;

► підписи платника податку – фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених Податковим кодексом України (ПКУ), засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Пунктом 48.4 ст. 48 ПКУ визначено, що у окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити:

► відмітка про звітування за спеціальним режимом;

► код виду економічної діяльності (КВЕД);

► код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;

► індивідуальний податковий номер згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період;

► дата та номер рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

► ознака неприбутковості організації;

► повне найменування нерезидента;

► місцезнаходження нерезидента;

► назва та код держави резиденції нерезидента;

► код нерезидента, що присвоєно державою, резидентом якої він є.